Αγόρασε οποιοδήποτε προϊόν της νέας collection και κέρδισε -50% έκπτωση σε οποιοδήποτε προϊόν παλαιότερης collection

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα Koupepe.com, στο οποίο διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα της επιχείρησης με την επωνυμία ΙΣΙΔΩΡΑ ΛΟΥΛΕΛΗ και τον διακριτικό τίτλο «Koupepe».

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα «Koupepe.com» ανήκει κατά αποκλειστική κυριότητα, διάθεση και χρήση στην Ισιδώρα Λουλέλη. Έκαστος των επισκεπτών /χρηστών δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας και των δι’ αυτής παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδέχεται το περιεχόμενο αυτών, διαφορετικά οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος Koupepe.com, λειτουργεί ως σύνολο επιμέρους ιστοσελίδων. Ενημερώνει τους χρήστες / πελάτες του μέσω του blog, προβάλλει, προωθεί και πωλεί τα προϊόντα της επιχείρησης «Ισιδώρα Λουλέλη». Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα άρθρα και τα προϊόντα που προβάλλει στο Koupepe.com και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα, καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.

2. Το Koupepe.com λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα να είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα. Το Koupepe.com φέρει την ευθύνη της ακρίβειας των δημοσιευμένων στοιχείων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα με την υπογραφή αυτού. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης τμήματος ήδη δημοσιευθέντος κειμένου, το Koupepe.com δηλώνει ότι δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Οιαδήποτε τοιαύτη δημοσίευση λαμβάνει χώρα χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης οικονομικής εκμετάλλευσης, αλλά για την πληρέστερη πληροφόρηση του χρήστη/κοινού και μόνο και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του κειμένου καθώς και του δημιουργού του, εφόσον τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στην πηγή προέλευσης, σε εφαρμογή της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελεύθερης διάδοσης της πληροφορίας. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Koupepe.com για τυχόν ανακρίβεια δημοσιευμένων στοιχείων (διαφημιστικές καταχωρήσεις, πληροφορίες εκδηλώσεων και εν γένει πληροφοριακό υλικό) εφόσον αυτά απεστάλησαν προς το Koupepe.com με το περιεχόμενο αυτό. Η δημοσίευση οιονδήποτε κειμένων απεσταλμένων προς το Koupepe.com ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

3. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), άπαν το περιεχόμενο του Koupepe.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του Koupepe.com και προστατεύονται από την κειμένη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, άπαντα τα ανωτέρω απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ηλεκτρονική ή μη, εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή τους. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο από το Koupepe.com προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Koupepe.com ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Koupepe.com ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Το Koupepe.com δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων, αποκλειστικά και μόνον προς διευκόλυνση του επισκέπτη ή/και χρήστη. Το Koupepe.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες ή/και χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους ( web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους του Koupepe.com  μη ευθυνόμενου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το Koupepe.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Koupepe.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης ή/και χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Koupepe.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.. Το Koupepe.com παρέχει το Περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα – διευθύνσεις, φωτογραφίες, απεικονίσεις, λογότυπα) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο στη βάση του “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση το Koupepe.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

6. Το Koupepe.com δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση , θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας του, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.)

7. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου Koupepe.com πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Koupepe.com.

8. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Koupepe.com ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του Koupepe.com ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους.

9. Το Koupepe.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Koupepe.com. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Koupepe.com και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Koupepe.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Αν ο χρήστης δεν αποδέχεται τους παραπάνω όρους, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα ή/και τις υπηρεσίες του Koupepe.com

10. Οιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης ως και των κειμένων διατάξεων του νόμου υπό του επισκέπτη ή/και χρήστη, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε οιασδήποτε μορφής εμπλοκή του Koupepe.com σε οιασδήποτε μορφής δικαστική διαμάχη (αστική, ποινική, διοικητική), συνεπάγεται την υποχρέωση του επισκέπτη ή/και χρήστη παρέμβασης στην ως άνω διαδικασία ως και αποζημίωσης του Koupepe.com σε κάθε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ένεκα της ως άνω συμπεριφοράς του επισκέπτη ή/και χρήστη.

11. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το Koupepe.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

12. Το Koupepe.com δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Koupepe.com και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Ακόμη, η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά οποιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει από ενδεχόμενη σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου. Επίσης, η επιχείρησή μας δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες/καταναλωτές/επισκέπτες/μέλη του Koupepe.com ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Koupepe.com ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την εταιρεία δια μέσου του Koupepe.com ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και δημιουργούμενα κενά ασφαλείας.

13. Το Koupepe.com καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, οφειλομένη στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

14. Το Koupepe.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα του, να προσθέτει, τροποποιεί  ή και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση (συνολικά ή εν μέρει και ειδικότερα: α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του Koupepe.com και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του Koupepe.com καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Επίσης η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη / πελάτη του Koupepe.com να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του Koupepe.com. Ο χρήστης / πελάτης του Koupepe.com αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του Koupepe.com.

15. Το Koupepe.com δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται σε άλλους δικτυακούς τόπους, μέσω υπηρεσιών καταλόγου (portals) και εξυπηρετητών αναζήτησης (search engines).

16. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

17. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη («επιχείρηση» και «καταναλωτή») μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

18. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. To Koupepe.com διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια της Πάτρας.

19. Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά, αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών, διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης. Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Koupepe.com επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται, καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@koupepe.com. Το e-mail αυτό πρέπει να σταλεί πριν την πλοήγησή ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς θεωρείται ανεπιφύλακτη.

ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 5€

Εγγραφείτε στο newsletter & κερδίστε 5€ έκπτωση στην επόμενη αγορά σας!

Ευχαριστούμε

Δοκιμάστε ξανά